voorwaarden

Algemene lesvoorwaarden rijschool Rij-plus


Artikel 1: De rijschool

Al onze instructeurs zijn gebrevetteerd door de FOD Mobiliteit en hebben een instructietoelating.

Wij voorzien 1 vaste lesgever per leerling. Door omstandigheden en overmacht kan hierop een uitzondering plaatsvinden. Dit zal echter altijd in overleg zijn met de leerling.

De  praktijklessen gaan door in goed onderhouden lesvoertuigen. Helaas zijn onvoorziene pannes altijd mogelijk. De lestijd die door een panne verloren gaat zal later, in overleg met de leerling, ingehaald worden.

Al onze voertuigen zijn verzekerd en ook de leerling is verzekerd door een aansprakelijkheidsverzekering.

Eén uur praktijkles duurt 60 minuten, evaluatie inbegrepen. Als tijdens verplaatsingen op de openbare weg de leerling niet achter het stuur plaatsneemt, dan zullen deze verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Wijzigingen wat betreft het lesrooster worden tijdig telefonisch of schriftelijk meegedeeld.

De rijschool heeft het recht om een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever vindt dat de leerling niet bekwaam is om alleen te rijden.

De instructeur verbindt zich er toe tijdig aanwezig te zijn. Overmacht zoals fileverkeer, vertraging op het examencentrum en andere zijn te verantwoorden. Eventueel verloren lestijd zal later, in overleg met de leerling, ingehaald worden.


Artikel 2: De leerling

Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Te laat aanwezig zijn is verloren lestijd! De instructeur zal 15 minuten wachten op de afgesproken plaats. Ben je dan nog niet aanwezig, dan mag de rijschool je deze praktijkles aanrekenen.

Een rijles of examenbegeleiding kan verplaatst of afgezegd worden zonder dat deze wordt aangerekend, op voorwaarde dat de verplaatsing of afzegging gebeurt uiterlijk de vierde werkdag voor de geplande rijles of examenbegeleiding.

Verplaatsen of afzeggen van praktijklessen of praktijkexamens kan tussen 8.00 uur en 17.00 uur telefonisch (0499-388710) of per mail (johan@rijplus.be).


Artikel 3: Praktijkexamens

Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever, dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen bij de rijschool.

Indien het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer (ijzel, sneeuw, zeer dichte mist) of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.


Artikel 4: Tarieven en betalingsvoorwaarden

De vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder weergegeven (incl. 21% BTW):

theorieles B: ... €

praktijkles B per uur:... €

examenbegeleiding B:... € (retributie voor het examen moet door de leerling voldaan worden in het examencentrum)

bij Rij-plus betaalt de leerling GEEN inschrijvingskosten of dossierkosten.

Het lesgeld wordt betaald voor de aanvang van de lessen, bij voorkeur met bankoverschrijving.

Indien er niet tijdig betaald wordt, dan heeft de rijschool het recht om de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallig bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar met zich mee, te rekenen vanaf de vervaldag.


Artikel 5: Kwaliteitscontrole

Regelmatig zal de rijschool de leerling (per sms, per mail of per brief) vragen of de opleiding naar wens verloopt. We vragen je om de evaluatieformulieren correct in te vullen.


Artikel 6: Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig, dan gelden de volgende afspraken:

De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking of de bijsluiter van het medicijn. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.